תקנון שימוש באתר

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של "מותק סדנאות שוקולד" להלן- "מותק סדנאות שוקולד האתר הינו מנוהל ע"י מותק סדנאות שוקולד
  .

 

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר מותק סדנאות שוקולד נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו –
  054-871-9606 שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר מותק סדנאות שוקולד.

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ושירותים אחרים המשווקים על ידי חברת מותק סדנאות שוקולד .

 

 1. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר מותק סדנאות שוקולד בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר מותק סדנאות שוקולד על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת מותק סדנאות שוקולד ,ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר מותק סדנאות שוקולד, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 1. מותק סדנאות שוקולד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי חברת מותק סדנאות שוקולד , בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

 

 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר מותק סדנאות שוקולד , וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

 1. מותק סדנאות שוקולד , רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר מותק סדנאות שוקולד ,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 

 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

 1. מותק סדנאות שוקולד רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר

 

ב. הרשאים לקנות באתר מותק סדנאות שוקולד :

 

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר מותק סדנאות שוקולד , ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

 

 1. למרות האמור לעיל, אתר מותק סדנאות שוקולד ,שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר מותק סדנאות שוקולד, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

ג. אזור פעילות אתר מותק סדנאות שוקולד:

 

 1. השירות שניתן במסגרת אתר מותק סדנאות שוקולד מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי חברת מותק סדנאות שוקולד לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר מותק סדנאות שוקולד אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

ד. שעות הפעילות באתר מותק סדנאות שוקולד:

 

 1. הזמנה באתר מותק סדנאות שוקולד אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, לאחר קבלת אישור של נציג מכירות , ללא אישור טלפוני לא ניתן לבצע אספקה ליום שבו שודרה הזמנה.

ניתן לשדר הזמנות למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

 

 1. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' – ה' : 8:00 – 16:00. יום ו' וערבי חג: 8:00 – 12:00.

 

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת מותק סדנאות שוקולד

 

ה. המוצרים הנמכרים באתר מותק סדנאות שוקולד:

 

 1. באתר מותק סדנאות שוקולד נמכרים מוצרי מזון ושירותים אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 

 1. מותק סדנאות שוקולד , רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר מותק סדנאות שוקולד יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר אינן מחייבות באופן כלשהו את מותק סדנאות שוקולד .

 

 

 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר מותק סדנאות שוקולד, חברת מותק סדנאות שוקולד שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר מותק סדנאות שוקולד .

 

 

ו. מחירי המוצרים:

 

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מותק סדנאות שוקולד , תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 

 1. מחירי המוצרים הנמכרים באתר מותק סדנאות שוקולד , אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות המפעל של חברת מותק סדנאות שוקולד והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

 

 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 

 1. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי חברת מותק סדנאות שוקולד . יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 2. למרות האמור באתר מותק סדנאות שוקולד בנוגע למרכיבי המוצרים לרבות מוצרים בהם יש הדגשה ללא גלוטן , טבעוני, ללא סוכר, וכיוצ' או כל אזכור לרכיבים בין אם קיימים במוצר ובין אם אינם קיימים , חברת מותק סדנאות שוקולד מייצרת ואורזת את כל מוצריה במטבחים שאינם בעלי סביבה נקייה מאלרגנים ולכן כל המוצרים הינם בעלי חשש להימצאות אלרגנים , הלקוח מוותר על כל תביעה בגין נזק גופני , או כל נזק אחר שעלול להיגרם כתוצאה מאלרגיה או רגישות מאכילה או שתיה של מוצרי החברה.

 

 1. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ז. התשלום:

 

 1. התשלום באתר מותק סדנאות שוקולד יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 

 1. על אף האמור לעיל, מותק סדנאות שוקולד , שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 

 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת מותק סדנאות שוקולד בעת מועד ההזמנה.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר מותק סדנאות שוקולד לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

ח. דמי משלוח:

 

 1. הזמנה באתר מותק סדנאות שוקולד תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד , שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת מותק סדנאות שוקולד כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של מותק סדנאות שוקולד שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מובהר כי אתר מותק סדנאות שוקולד יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, מותק סדנאות שוקולד אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת מותק סדנאות שוקולד בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מותק סדנאות שוקולד לא יחויב.

 

 1. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, חברת מותק סדנאות שוקולד תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, מותק סדנאות שוקולד לא תספק מוצר חלופי והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר שלא סופק.

 

 1. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. אי קבלת הסחורה במועד כפי שנקבע על ידי המזמין לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 

 1. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

 

 1. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת מותק סדנאות שוקולד .

 

 1. לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת המען כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים.

 

 1. אי עמידת חברת מותק סדנאות שוקולד במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

 

 1. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה במארזי קרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה חברת מותק סדנאות שוקולד ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

י. החזרת מוצרים:

 

 1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

 

 1. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר במידה והמוצר שהגיע הינו פגום או התקבל מוצר שאינו הוזמן וזאת רק במועד קבלת המוצרים על ידי השליח , מובהר כי באחריות המזמין לבדוק את טיב המוצרים , התאמת הכמות בפועל לזו בחשבונית .

 

 1. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, לנהג של חברת המשלוחים ולייצור קשר עם מוקד ההזמנות אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 

 1. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

 

 1. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

 

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מותק סדנאות שוקולד שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

 

 1. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-48 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות 48 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת מותק סדנאות שוקולד תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

 

 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

 

 1. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 48 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 

 1. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות רשת חנויות רמי לוי, כפי שתקבע מעת לעת.

 

יג. מבצעי מכירות:

 1. המבצעים הנערכים באתר מותק סדנאות שוקולד, הנם במסגרת מכירות באתר מותק סדנאות שוקולד בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת מותק סדנאות שוקולד .

מותק סדנאות שוקולד לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר מותק סדנאות שוקולד, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות חברת מותק סדנאות שוקולד כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר מותק סדנאות שוקולד לא יחייבו את חנויות חברת מותק סדנאות שוקולד .

 

 1. במידה ואתר מותק סדנאות שוקולד יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

 

 

יד. אחריות:

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר מותק סדנאות שוקולד ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר מותק סדנאות שוקולד.

 

 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת מותק סדנאות שוקולד . למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר מותק סדנאות שוקולד תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 

 1. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר מותק סדנאות שוקולד הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך חברת מותק סדנאות שוקולד אחראית על מידע זה.

 

 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר מותק סדנאות שוקולד ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר מותק סדנאות שוקולד מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו מותק סדנאות שוקולד ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת מותק סדנאות שוקולד , והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

 1. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר מותק סדנאות שוקולד אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת מותק סדנאות שוקולד בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

 

 1. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

 

 1. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

 

 1. התמונות הינן להמחשה בלבד.

 

 1. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

הגדרת המשתמש:

ביצוע פעולה באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם :

▪ ​המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהי א, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על- ידי קטינים באתר, מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה.

▪ ​המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף; ▪ ​המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל,

אשר כתובתו הרשומה במשרד הפנים היא בישראל; ▪ ​המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף;

▪ ​המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ; 2 .תנאים כלליים

1.2 .לצורך ביצוע הזמנה באתר יכול המשתמש להרשם לאתר. במסגרת זו עליו למסור את שמו המלא, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה ולבחור סיסמא )להלן: " המידע האישי "(. הרישום האמור הוא חד פעמי, לאחר מכן יוכל המשתמש לבצע הזמנות מבלי שיידרש להכניס את כל פרטי המידע האישי. לחלופין, למשתמש קיימת אפשרות לבצע הזמנות באתר ללא הרשמה. מיטיים לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

2.2 .בעת ההרשמה לאתר, מוצעת למשתמש אפשרות להירשם לדיוורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית הדיוור שהתקבל. באחריות המשתמש לשים לב כי ביצע את ההסרה כנדרש.

3.2 .בסיום תהליך הרכישה, יידרש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרת לעצמה מיטיים את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לה, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

טו. אבטחת מידע:

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 

 1. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 

 1. מובהר בזאת, כי אתר מותק סדנאות שוקולד יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

 

טז. פרטיות:

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מותק סדנאות שוקולד מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר מותק סדנאות שוקולד ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב .

 

 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר מותק סדנאות שוקולד בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

 

 1. חברת מותק סדנאות שוקולד תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

יז. קניין רוחני:

 

 1. הקניין הרוחני באתר מותק סדנאות שוקולד , בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת מותק סדנאות שוקולד .

 

 1. זכויות הקניין הרוחני של חברת מותק סדנאות שוקולד .כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים

וכל חומר אחר המצוי באתר .

 

 1. אתר מותק סדנאות שוקולד שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

 1. מובהר בזאת, כי חברת מותק סדנאות שוקולד המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "מותק סדנאות שוקולד ", שייכת באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת מותק סדנאות שוקולד ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר מותק סדנאות שוקולד , כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

 

 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 

 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מותק סדנאות שוקולד מראש ובכתב.

 

יח. סמכות שיפוט :

 

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט.

 

 

כ. הודעות:

 

כל הודעה שתשלח ע"י אתר מותק סדנאות שוקולד למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

 

0
0
העגלה שלך
היי, העגלה שלך ריקה לבנתיים :)חזור לחנות
דילוג לתוכן